Sidrabiņa upe, kur rasiņu pasmelties
Bērziņš auga ceļmalā
Trejādām lapiņām:
Pirmajā Saule lēca,
Otrā Saule norietēja,
Trešajā lapiņā
Zelts, sidrabis laistījās.

Pirti taisa, pirti kur...

Dieva dēli pirti dara
No sīkiem olīšiem;
Saules meitas pērties gāja,
Zelta slotas padusē;
Auseklītis garu lēja
Ar sudraba biķerīti.
Leji, leji, auseklīti,
Izpatapu siltumiņu!

Kam tie dūmi, kas tur kūp
Viņā meža malīnā?
Saules meita pirti kūra,
Dieva dēlu gaidīdama.
Dieva dēls attecēja,
Zīžu kreklis padusē,
Zīžu kreklis padusē,
Zelta slota rocīnā.

Māte mani kult gribēja,
Es noteku lejiņā,
Es noteku lejiņā
Pie kuplaja ozoliņa.
Gar kuplaju ozoliņu
Sudrabiņa upe tek,
Sudrabiņa upe tek
Deviņām(i) attekām.
Devītā attekā
Dieva dēls pirti dara [taisa],
Dieva dēls pirti dara [taisa],
Zelta spāres spārēdams,
Zelta spāres spārēdams,
Zelta sūnas sūnodams.
Saules meita pirtī gāja,
Zelta slota padusē,
Zelta slota padusē,
Zīda kreklis azotē.
Zvaigznes nesa ūdentiņu
Ar dimanta kausiņiem;
Mēnestiņš garu meta
Ar sudraba biķerīti,
Salda piena garu meta,
Vīnā slotu slapināja.
Met, Mēnesi, pamazām,
Lai nekūst zelta zari,
Lai nekūst zelta zari,
Lai dabū Dieva dēls(?)!


Saules meitas...

Man' māmiņa ūdens sūta
Ar diviem katliņiem:
"Ej, meitiņa, tec, meitiņa,
Uz to Lejas avotiņu!"
pie tā Lejas avotiņa
Dieva dēli pirti kūra,
Saules meita pērties gāja,
Saules meita pērties gāja,
Zelta slota rociņā,
Mēnestiņš garu lēja
Ar sudraba biķerīti.
Lej patapu, Mēnestiņi,
Lai slotiņa neizkūst,
Lai palika māmiņai
Jele viens žagariņš!


Latvieši nevar dot tik bagātu tautas mantu skati, jo šīs mantas postīja un aprija nemitīgi kari. Bet mēs nostādījām līdzās kaut ko citu. Latvietis,-pareizāk, latviete apvijusi katru savas dzīves soli brīnišķīgām dziesmām, tā pārnesdama kultūras vērtību radīšanu no materiālās pasaules uz garīgo pasauli. Vadošais pavediens, kas velkas tam cauri - darba un daiļuma mīlestība.


1936.g.        J.Auškāps

Diži koki šai zemē, Visiem spēka atzariņi

Noiet Saule vakarā,
Visus kokus veltīdama:
Ozolam zelta josta,
Liepai mēļu villainīte,
Priedei cimdi, eglei zeķes,
Paeglei paladziņš;
Sīkajiem kārkliņiem,
Tiem tie pīti apsējiņi;
Mazajiem alksnīšiem
Zelta griezti gredzentiņi.

Saulīt' gāja šovakar,
Koku galus puškodama:
Liepai lika zelta kroni,
Ozolami sudrabiņa,
Sīkajiem alksnīšiem
Pa pāŗam pumpurīšu.

Tek Saulīte vakarā,
Atspīdēja meža gali:
Liepiņai zeltu lika,
Ozolam sudrabiņu,
Ikvienam kociņam
Pa sudraba gredzenam.

Ozols auga Daugavā
Ledainām lapiņām;
Tur Saulīte miglu meta,
Vai bij ziema, vai vasara.


Dainu dažādība... laiku lokos locītas

Kā jau iepriekš minēts, ne kristietības grēka jēdziens, ne enģeļi nav senās latviešu dievestības sastāvdaļas, bet to ieviešanās dainās varbūt jau sākusies ar pāvesta Gregorija I 601. gada rīkojumu misionāriem iepīt kristietības elementus iekaroto tautu ticējumos. Vēsture māca, ka kristīgā baznīca sevišķi vēršas pret mūsu senču senās dievestības bedību ieražām, aizliegdama apglabāt mirušos dzimtas kapsētās, cisu dedzināšanu pie kapa, kopējo mielastu kapos un citas bedību ieražas. Lai gan, cilvēkam mirstot, dvēsele aiziet pie Dieva, dainās parādās gadījumi, kad tā kavējās kapsētā vai pie kapa krusta, kas atkal norāda uz kristīgās baznīcas iejaukšanos mūsu senajās paražās. Vēsture māca, ka mūsu bedību paražas paredz uz kapa likt Dieva vai Māras zīmes nevis kristīgo krustu. Neskatoties uz kristīgās baznīcas ierobežojumiem, mūsu senči tomēr uztur seno paražu: palicēji no kapiem pārved mājās aizgājēja atvietotāju, kas parasti ir maza eglīte. Jaunākos laikos eglītes vietā bērinieki paņem egļu zarus. Šī paraža nav izbeigusies arī vēl tagad, jaunākos laikos. Dainās nav sastopams vārds “dzīvība”. Tā vietā visur redzam dvēseli, ar to saprotot, ka dvēsele ietveŗ dzīvības jēgu. To redzam dainās, kas apdzied dzimšanu un miršanu, izteic cilvēka jūtas, kad cilvēks nodod sevi Dieva aizsardzībā un citos gadījumos, kas norāda, ka dainotājs, lietodams vārdu “dvēsele”, ar to domājis dzīvību. Protams, ar to nav izskaidrota dvēseles un dzīvības būtība, bet, teicot dvēseli dzīvības vietā, to nozīmes kļūst saprotamākas.

Gauži raud dvēselīte, Dieva durvju dagājusi:
Nesaņēma eņģelīši - nava grēki izsūdzēti. LTDz 27602. (69) utt.

Gan jau paši spēsiet DAINAS šķetināt un spēka vārdus rast.

Jauni laiki, veci laiki,

visi laiki latviešiem.

Visi laiki latviešiem,

tik dažādi tīrumiņi.

Gaužām maz paša bija,

Vairāk kungu pātadziņas,

Visapkārt vārti vērti,

Zemē sveši kumeliņi.


1115-0
Pirtî eimu, pirtî teku,
Pirtî mana līgaviņa,
Pirtî mana līgaviņa
Ar Māriņu spēlejàs.

1228-1
Naduod Dievs tádas pirts,
Káda bija Laìmas pirts!
Ij maetiņi izzapina,
Laìmas pirtî peruoeties.

19132-0
Kur liksim, neliksim
Šos mazos panāksniekus:
Pirtî, pirtî vedisim
Par lodziņa aizbāžņiem.

1228-0
Jūs māsiņas neziniet,
Kāda bija Laimes pirts:
I matiņi izzapina,
Laimes pirtî peroties.

19132-1
Kur liksim, kur liksim
To mazo panāksniņu?
Vedisim pirtî,
Bāzisim logâ.

14503-1
Suns rēja kaukdams
Pirts pakaļâ,
Vecais brūtgans
Atļepetaja.

18669-0
Suns rej kaukdams
Pirts pakaļâ:
Lāceni pārveda
Par saimenieci.

20526-0
Jēcitim brālitim
Viena pate cepurite,
Pirtî gara metamà,
Baznicâ ejamà.

23100-0
Teicies, māsiņa,
Ko tautas darija;
Vaj veda pirtî,
Vaj sutinaja?

1153-3
Mazs, mazs dīķiņš pirts pakaļâi.
Sestdien ūden' smeldams, izsmēlu pādiņ'.

25515-6
Tikuse māte,
Tikuse meita,
Negāja pirtî
Apmigu gulèt.

Avots: 174c Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Planics F. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Aizputes apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Rudbārži Viss no pagasta»
Kategorija: Dažādi apcerējumi veltīšanu beidzot. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1065-1
Šogad kāzas tralala!
Citgad pirtî - vai vai vai!

Avots: 6c Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Priedīts J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Rīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Annas muiža (Ķēčos ) Viss no pagasta»
Kategorija: Grūtas sievas pienākumi; josta devītā rakstā; vēsts mātei un vecmātei. Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

25515-4
Situsi, audusi
Mūs' māsiņa,
Nev gājsi pirtî
Atmiga gulèt.

Avots: 143a Viss no avota»
Krājums: H. Visendorfa krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Grīnbergs T. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Grobiņas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Bārta Viss no pagasta»
Kategorija: Dažādi apcerējumi veltīšanu beidzot. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

35536-0
Suns rēja pirzdams
Pirts pakaļâ:
Pērnais brūtgans
Atšlepereja.

Avots: 191l Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Dūks J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Kuldīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Kursīši Viss no pagasta»
Kategorija: Nerātnās dziesmas. Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

20896-1
Kur tàs smukajas
Vedeju meitas?
Pirtî uz lāvas
Rīpeles vilka.

Avots: 207b Viss no avota»
Krājums: Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļa Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Ansabergu M. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Ventspils apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Dundaga Viss no pagasta»
Kategorija: Zobgalīgas joku un strīdu dziesmas un dažādi apcerējumi dažādos kāzu brīžos. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

16804-1
Parādati, labi ļaudis,
Kur māsai pūru likt,
Va klētî, kambarî,
Va pirtî palāvê.
Ja pirtî palāvê, -
Atpakaļ bāliņos!

Avots: 40_12b Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Pakšķis J. (Betrums), Ķīsis J.,Dumbure E.,Indriksone K. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Rīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Bigauņciems (Slokā ) Viss no pagasta»
Kategorija: Pūru ceļ klētī; panāksnieki smādē tautieša klēti, kāzenieki turpretī tautu meitas pūru. Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

15254-0
Dievs dod meitu māmiņai
Pirtî gara nedabùt,
Pirtî gara nedabùt,
Palāvêi veselibas,
Kad nedeva man meitiņu
Pirmajâi jājumâ.

Avots: 281d Viss no avota»
Krājums: Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļa Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Vulfs R. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Jelgavas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: (Db ) Ūziņi (Jēkabniekos ) Viss no pagasta»
Kategorija: Nosmādēta, atraidīta puiša gaudas un apmierināšanās. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1118-0
Steidzies Dēkla, steidzies Laima,
Pirtî mana līgaviņa,
Pirtî mana līgaviņa
Sēd matiņus izlaiduse,
Sēd matiņus izlaiduse,
Sviedru kreklis mugurâ.

Avots: 151a Viss no avota»
Krājums: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Gūža E. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Grobiņas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Priekule Viss no pagasta»
Kategorija: Tautieša rūpes un žēlabas, kamēr līgava vājības guļā. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

16804-0
Iesim, māsas, skatities,
Kur tie tavu pūru nes,
Vaj klētî, vaj stallî,
Vaj pirtî palāvê.
Ja pirtî palāvê, -
A(t)pakaļi māsas pūrs!
A(t)pakaļi māsas pūrs,
Cel bāliņa klētiņâ!

Avots: 40_14b Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Meijere M. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Rīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Lapmežciems (Slokā ) Viss no pagasta»
Kategorija: Pūru ceļ klētī; panāksnieki smādē tautieša klēti, kāzenieki turpretī tautu meitas pūru. Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

3339-0
Piecu dēlu māmuliņa
Pirtî ēda launadziņu;
Viendēliņa māmuliņa
Pie galdiņa istabâ.

Avots: 324e Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Lodziņš P. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Jaunjelgavas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Sērpils (Sēlpils ) Viss no pagasta»
Kategorija: Vecāki pie bērniem novārtā. Viss kategorijā»

20527-3
Jānit, tava cepurite
Visa darba daritaja:
Brūzî brāga smeļamà,
Pirtî gara metamà.

Avots: 281d Viss no avota»
Krājums: Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļa Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Vulfs R. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Jelgavas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: (Db ) Ūziņi (Jēkabniekos ) Viss no pagasta»
Kategorija: Apdzied viesu apģērbu un rotu. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

28442-0
Kur ta talkas māmulite,
Ka niredz staigajot?
Pirtî cepa kviešu maizi,
Ar klūgàm klūgadama.

Avots: 302 Viss no avota»
Krājums: Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļa Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Lauciņš D. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Bauskas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Rundāle Viss no pagasta»
Kategorija: Talka. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1236-0
Sakàs vīri piekusuši,
Rudzu riju izkūluši;
Kà sieviņas nepiekusa,
Laimes pirtî pērdamies.

Avots: 279a Viss no avota»
Krājums: Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļa Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Kovajevsku J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Jelgavas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: (Db ) Skursteņu muiža (Sesavā ), Sesava, Jostene (Sesava ), Pomuža (Ceraukstē ) un Ceraukste Viss no pagasta»
Kategorija: Apcere par sievu raizēm grūtniecībā un radībās; jaunā sieva vecu sievu kārtā. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

22547-0
Sudrabotu māršu vežu,-
Pirtî brāļa dzirnaviņas.
Liekam dzirnas kambarî,
Lai nekusa sudrabiņš.

Avots: 400 Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Priedīts J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Rīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Vidzeme, Kurzeme (un Zemgale ) Viss no pagasta»
Kategorija: Malšanā. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

22973-7
Kur tas mūsu znota pūslis,
Ka neredz staigajam?
Pirtî tura labas dienas
Ar vecàm(i) brūtitèm.

Avots: 95c Viss no avota»
Krājums: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Lašu J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Odziena Viss no pagasta»
Kategorija: Dziesmas no brūtes draudzes, panāksniekiem. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

24936-0
Es tev lūdzu, tautu dēls,
Es bez brunču negulešu,
Es negribu citu gadu
Pirtî iet,vai,vai,vai!

Avots: 28_1 Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Sveikuls J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Rīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Nītaure, Sigulda un Cēsis Viss no pagasta»
Kategorija: Dažādi apcerējumi guldot un pēc guldīšanas. Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

1095-2
Iemu Laimes pirtiņâ,
Aizaveru pirts durtiņas;
Dievs to zina, mīļa Laime,
Vaj izgāju saulitê.

Avots: 41c Viss no avota»
Krājums: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Indriksons F. Indriksons F. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Rīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Stukmaņi (P Viss no pagasta»
Kategorija: Kurina pirti radībām (ari pirtīžām); pirtī ieejot; zieds Laimai. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

12840-2
Stendniekôs pulka puiši,
Visi puiši slinki bija;
Ar ķeksiti pirtî stūma,
Ar ecešàm krogâ brauca.

Avots: 231b Viss no avota»
Krājums: H. Visendorfa krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Arāju K. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Talsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Stende Viss no pagasta»
Kategorija: Vispārīgas apdziedāšanas un zobgalīgas dziesmas. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

20691-0
Vai, vai, vedejiņi,
Kāda slava jums atnāca:
Jums atnāca tāda slava,
Pirtî pliki kavušies.

Avots: 111d Viss no avota»
Krājums: H. Visendorfa krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Lābanu A. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Cesvaine Viss no pagasta»
Kategorija: Zobgalīgas joku un strīdu dziesmas un dažādi apcerējumi dažādos kāzu brīžos. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1084-1
Pie pirtiņas liepa auga,
Pirtî zari ielīkuši;
Tur sieviņai pieķerties
Grūtajâs dieniņâs.

Avots: 22a Viss no avota»
Krājums: A. Bīlenšteins no Bitnera rokrakstiem Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Indriksons F. Indriksons F. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Rīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Lielvārde Viss no pagasta»
Kategorija: Allažin jāgodā Laima, jātīra Laimai ceļš, sevišķi jākopj pirtstaks un pirts jeb dzemdēšanas vieta. Viss kategorijā»

26104-0
Tà, meitiņa, tu nedari,
Kà tu biji lielijsies:
Tēv' ar māti pirtî dzīt,
Pat' gulèt istabâ.

Avots: 131_1 Viss no avota»
Krājums: H. Visendorfa krājums Viss no krājuma»
Apriņķis: Valkas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Ape Viss no pagasta»
Kategorija: Piekodināšana tautu meitai, vedeklai, māršai. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1152-0
Upite teceja pirts pakaļâ.
Tur ķēru raudiņas, tur asarišus!
Asarus ķerdams, noķēru raudiņu.

Avots: 109b Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: llsters J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Vestiena Viss no pagasta»
Kategorija: Kur bērns radies? Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1246-0
Kas godigs tēva dēls,
Paceļ krēslu līgavai:
Līgaviņa piekususe,
Laimes pirtî pērdamàs.

Avots: 88b Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Matisons J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Liezere Viss no pagasta»
Kategorija: Apcere par sievu raizēm grūtniecībā un radībās; jaunā sieva vecu sievu kārtā. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1151-0
Veca māt', veca māt',
Kur tu ņēmi to bērniņ'?
Pirtî ņēmu palāvê
Zem slotiņu lapiņàm.

Avots: 75b Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Blaus P. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Ērgļi Viss no pagasta»
Kategorija: Kur bērns radies? Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

32093-5
Labak muini kerâ káeve,
Na pirtî paláevê;
Màesiņàm lìela slava,
Kerâ kauts bàelelintš.

Avots: 103b Viss no avota»
Krājums: H. Visendorfa krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Kauliņš J., Becenbergs Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Sausnēja, Vietalva Viss no pagasta»
Kategorija: Starptautiskais stāvoklis, tēvzemes un valsts apsargāšana un aizstāvēšana pret ārējiem ienaidniekiem. Karš un kara vīrs; šķiršanās no savējiem, no dzimtenes, karā aizejot. Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

20527-1
Ai, Jāniti, ai, Jāniti,
Kāda tava cepurite!
Pirtî gara lejamà,
Brūzî brāga smeļamà.

Avots: 102 Viss no avota»
Krājums: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Ozols J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Saikava Viss no pagasta»
Kategorija: Apdzied viesu apģērbu un rotu. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

32914-2
Domajati, gādajati,
Kur Jāniti glabasim,
Pirtî dūmi, namâ odi, -
Klēts priekšâi lieviņâ.

Avots: 325c Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Ozols J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Jaunjelgavas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Sece Viss no pagasta»
Kategorija: Daudzina Jāni dažādos svētku brīžos. Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

34978-0
Mātes vaina, mātes vaina,
Pirtî labi neizpēra:
Atradàs melnumiņis
Vēderiņa galiņâ.

Avots: 379 Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Rīgas semināristi Viss no iesūtītāja»
Pagasts: Vidzeme, Kurzeme (un Zemgale ) Viss no pagasta»
Kategorija: Nerātnās dziesmas. Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

23512-0
Kur palika dēlu māte,
Ka neredz staigajam?
Pirtî cepa auzu maizi,
Ar ķīļiem ķīledama.

Avots: 108_1 Viss no avota»
Krājums: H. Visendorfa krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Ebels R. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Veļķi Viss no pagasta»
Kategorija: Dažāda satura dziesmas. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1275-0
Man' māmiņa pirtî pēra,
Paltî smēla ūdentiņ'.
Vaj, māmiņa, tev nebija
Tekošâ upitê?

Avots: 91e Viss no avota»
Krājums: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Celmiņu M. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Lubāna Viss no pagasta»
Kategorija: Pirtīžas. Viss kategorijā»

12806-0
Kur tu augi, puiša lempi,
Ka es tevi neredzeju?
Pirtî augi palāvê,
Pa lodziņu ēdinaja.

Avots: 241e Viss no avota»
Krājums: Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļa Viss no krājuma»
Iesūtītājs: J. P. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Tukuma apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Blīdiene Viss no pagasta»
Kategorija: Vispārīgas apdziedāšanas un zobgalīgas dziesmas. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1230-1
Labak malu pieci rīti
Pieci sieki rītiņâ.
Ne kà vienu vakariņu
Laimas pirtî pērusies.

Avots: 85e Viss no avota»
Krājums: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Indriksons F. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Lazdona Viss no pagasta»
Kategorija: Apcere par sievu raizēm grūtniecībā un radībās; jaunā sieva vecu sievu kārtā. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

25273-0
Dēlu māte, dūmu taure,
Sēd pirtî palāvê.
Nāc ārâ, dūmu taure,
Segšu baltu villainiti.

Avots: 137c Viss no avota»
Krājums: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Dzelzkalnu A. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Valkas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Tirza Viss no pagasta»
Kategorija: Vīra māti. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

20527-6
Vaj ta bija tev, Trīnite,
Ta lielà goda mice?
Tāda bija mūs' mājâ
Pirtî gara metamà.

Avots: 302 Viss no avota»
Krājums: Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļa Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Lauciņš D. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Bauskas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Rundāle Viss no pagasta»
Kategorija: Apdzied viesu apģērbu un rotu. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

20870-3
Kur, Jāniti, sievu liki?
Viens atnāci vedejôs.
Pirtî sievu noslāpejis
Ar pieciem bērniņiem.

Avots: 239b Viss no avota»
Krājums: H. Visendorfa krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Mazvērsīts J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Tukuma apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Vecauce Viss no pagasta»
Kategorija: Zobgalīgas joku un strīdu dziesmas un dažādi apcerējumi dažādos kāzu brīžos. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1085-9
Es redzeju, ciemiņame
Agri, agri pirts kūpeja:
Kad Dieviņis Laimi dose,
Tur man būse pādeniņis.

Avots: 167b Viss no avota»
Krājums: Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļa Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Zumbergu K. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Aizputes apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Kazdanga Viss no pagasta»
Kategorija: Kurina pirti radībām (ari pirtīžām); pirtī ieejot; zieds Laimai. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1105-0
Es redzeju melnu vistu,
Pirts jumtiņu laipojoti;
Ta nebija melna vista,
Ta sieviņu mīļa Laima.

Avots: 293a Viss no avota»
Krājums: H. Visendorfa krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Matura A. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Bauskas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Gravendāle (Mežotnē ) Viss no pagasta»
Kategorija: Laimas palīdzība dzemdētājai. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

31626-2
Vellam devu riekstu sieku,
Lai nospēra rijas meiri,
Kam tas manu augumiņu
Kà pirtî pērdinaja.

Avots: 4b Viss no avota»
Krājums: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Vulfsonu J. (Censaitis) Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Rīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Aijaži (Lēdurga ) Viss no pagasta»
Kategorija: Rijnieks un kūlēji. Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

1109-0
Laima vilka zaļu jostu
Deviņiem kamoļiem;
To apjoza sieviņàm,
Laimas pirtî peroties.

Avots: 111d Viss no avota»
Krājums: H. Visendorfa krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Lābanu A. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Cesvaine Viss no pagasta»
Kategorija: Laimas palīdzība dzemdētājai. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

20527-0
Jānišam brālišam
Viena pate cepurite,
Pirtî gara metamà,
Brūzî brāgas smeļamà.

Avots: 13b Viss no avota»
Krājums: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Lauva J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Rīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Ikšķile Viss no pagasta»
Kategorija: Apdzied viesu apģērbu un rotu. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

25273-4
Pirtî sēd vīra māte,
Zirgu deķis mugurâ.
Lied ārâ, kvēpu taša,
Segšu baltu vilnatniti.

Avots: 88c Viss no avota»
Krājums: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Neimans J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Liezere Viss no pagasta»
Kategorija: Vīra māti. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

23512-4
Kur ta mūsu dēlu māte,
Kad neredz staigajam?
Pirtî cepa auzu maizi,
Ar ķīļiem ķīledama.

Avots: 22p Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Paegļu A. Are E., Indriksone K. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Rīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Lielvārde Viss no pagasta»
Kategorija: Dažāda satura dziesmas. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

12840-0
Dreimanim divi puiši,
Abi divi cilajami;
Ar muldiņu pirtî brauca,
Ar ecešu istabâ.

Avots: 281b Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Vulfs J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Jelgavas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: (Db ) Ūziņi (Jēkabniekos ) Viss no pagasta»
Kategorija: Vispārīgas apdziedāšanas un zobgalīgas dziesmas. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1084-0
Liepa auga pirts priekšâ,
Zari līka pirtiņâ;
Tur sievàm pieķerties
Grūtajâ stundiņâ.

Avots: 118_1 Viss no avota»
Krājums: H. Visendorfa krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Vilks A. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Valkas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Dūre Viss no pagasta»
Kategorija: Allažin jāgodā Laima, jātīra Laimai ceļš, sevišķi jākopj pirtstaks un pirts jeb dzemdēšanas vieta. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1230-0
Labak maļu pieci rīti
Pieci sieki rītiņâ,
Ne kà vienu vakariņu
Laimes pirtî pērusies.

Avots: 111d Viss no avota»
Krājums: H. Visendorfa krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Lābanu A. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Cesvaine Viss no pagasta»
Kategorija: Apcere par sievu raizēm grūtniecībā un radībās; jaunā sieva vecu sievu kārtā. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

31536-0
Elle, elle, kunga rija,
Elle kunga piedarbiņa,
Tur es savu augumiņu
Kà pirtî pērdinaju.

Avots: 61e Viss no avota»
Krājums: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Leitis M. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Valmieras apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Mazsalaca Viss no pagasta»
Kategorija: Rijnieks un kūlēji. Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

1085-2
Agri, agri es redzeju,
Ciemiņâ pirts kūpeja:
Ja Dieviņš laimi dos,
I man ari pāde būs.

Avots: 41c Viss no avota»
Krājums: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Šteinberga A. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Rīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Stukmaņi (P Viss no pagasta»
Kategorija: Kurina pirti radībām (ari pirtīžām); pirtī ieejot; zieds Laimai. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

32093-3
Lobák maeni kaerâ kova,
Na pirtî paláevâ;
Ij màsám loba slaeva,
Kaerâ kouti bàeleliņi.

Avots: 85b Viss no avota»
Krājums: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Indriksons F. Indriksons F. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Lazdona Viss no pagasta»
Kategorija: Starptautiskais stāvoklis, tēvzemes un valsts apsargāšana un aizstāvēšana pret ārējiem ienaidniekiem. Karš un kara vīrs; šķiršanās no savējiem, no dzimtenes, karā aizejot. Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

1085-7
Šorīt agri es redzeju,
Cieminami pirts kūpeja:
Dievins deva veselibu,
Tur man ari pāde būs.

Avots: 144a Viss no avota»
Krājums: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Legzdu I. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Grobiņas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Gavieze un Skulte Viss no pagasta»
Kategorija: Kurina pirti radībām (ari pirtīžām); pirtī ieejot; zieds Laimai. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1085-10
Agri, agri es redzeju
Ciemiņiem pirts kūpam:
Ja būs man Dievs vēlejis,
Tur dabušu pādeniti.

Avots: 190h Viss no avota»
Krājums: Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļa Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Vāciets un Bergs Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Kuldīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Kuldīga Viss no pagasta»
Kategorija: Kurina pirti radībām (ari pirtīžām); pirtī ieejot; zieds Laimai. Viss kategorijā»

20527-4
Tu, NN, goda puisis,
Tev nav goda cepurites,
Pirtî gara metamà,
Brūzî brāgas smeļamà.

Avots: 360 Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Kope A. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Rīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Vidzeme, Kurzeme (un Zemgale ) Viss no pagasta»
Kategorija: Apdzied viesu apģērbu un rotu. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1148-2
Pirtî dzima kara vīrs
No slotiņas žagariem;
Stallî kara kumeliņš
No dzeltenas auzu skaras.

Avots: 216b Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Dinsbergs K. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Ventspils apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Ventspils Viss no pagasta»
Kategorija: Kur bērns radies? Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1168-3
Tēvs ar māti sabāràs,
Pirtî malku skaldidami:
Tēvs grib dēlu arajiņu,
Māte meitu malejiņu.

Avots: 291a Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Rozens P. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Bauskas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Garozē (Mežotnē ) Viss no pagasta»
Kategorija: Dēls, vaj meita? Tēvam, vaj mātei palīgs? Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

9594-0
Ietin iešu tautiņâs,
Būs tautàm pieminèt:
Pirtî dzīšu tēv' ar māti,
Ārâ citus bāleniņus.

Avots: 28_1 Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Sveikuls J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Rīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Nītaure, Sigulda un Cēsis Viss no pagasta»
Kategorija: Meitu dziesmas. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

27294-0
Veci vīri nosaluši,
Pirtî garu salējuši;
Vecas mātes badu mira,
Mīklâ rokas sabāzušas.

Avots: 111d Viss no avota»
Krājums: H. Visendorfa krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Lābanu A. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Cesvaine Viss no pagasta»
Kategorija: Vecums. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

16879-3
Kur ta mūsu jaunà svaine,
Ka neredz staigajam?
Pirtî sēd raudadama,
Goda brunčus lāpidama.

Avots: 344 Viss no avota»
Krājums: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Dambīts P. Viss no iesūtītāja»
Pagasts: Vidzeme, Kurzeme (un Zemgale ) Viss no pagasta»
Kategorija: Vedēji skubina brūti ģērbties un posties ceļā. Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

32093-0
Labak mani karâ kāva,
Ne pirtî palāvê,
Māsiņai (Māsiņàm) liela slava,
Karâ kauts (kauti) bāleliņš (bāleliņi).

Avots: 364_1 Viss no avota»
Krājums: H. Visendorfa krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Sk. Ozoliņš D.; Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Rīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Vidzeme, Kurzeme Viss no pagasta»
Kategorija: Starptautiskais stāvoklis, tēvzemes un valsts apsargāšana un aizstāvēšana pret ārējiem ienaidniekiem. Karš un kara vīrs; šķiršanās no savējiem, no dzimtenes, karā aizejot. Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

20691-1
Sveši ļaudis, sveši ļaudis,
Kāda jūsu slava nāk:
Tāda jūsu slava nāk,
Pirtî pliki kavušies.

Avots: 107c Viss no avota»
Krājums: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Siliņš P. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Vietalva Viss no pagasta»
Kategorija: Zobgalīgas joku un strīdu dziesmas un dažādi apcerējumi dažādos kāzu brīžos. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

20453-4
Ko, puisiti, tu lielies,
Kas jel tevi nepazina?
Vieni paši goda svārki,
Tie pirtî, baznicâ.

Avots: 188_0 Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Pētersonu K. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Kuldīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Jaunmuiža (Lutriņos ) Viss no pagasta»
Kategorija: Apdzied viesu apģērbu un rotu. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

34114-0
Es aizkūru dzelzu pirti
Ar ozola dēlišiem;
Tas lai iet tâi pirtî,
Kam tērauda kažociņš.

Avots: 91f Viss no avota»
Krājums: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Plačs O. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Lubāna Viss no pagasta»
Kategorija: Vectēvu gudrības, simpatiski līdzekļi, buramie un pušamie vārdi. Viss kategorijā»

20898-0
Kur tàs vakarejas
Dziedatajas?
Nogāja pirtî
Tabaku malt.
Kas bija jaunas,
Malejinas;
Kas bija vecas,
Sijatajas.

Avots: 144a Viss no avota»
Krājums: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Legzdu I. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Grobiņas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Gavieze un Skulte Viss no pagasta»
Kategorija: Zobgalīgas joku un strīdu dziesmas un dažādi apcerējumi dažādos kāzu brīžos. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1077-1
Es redzeju mīļu Laimu
Pirts celiņu ravejot;
Visu darbu pametuse,
Palīdzeju noravèt.

Avots: 294 Viss no avota»
Krājums: Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļa Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Brežinska K. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Bauskas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Grantele (lecavā ) Viss no pagasta»
Kategorija: Allažin jāgodā Laima, jātīra Laimai ceļš, sevišķi jākopj pirtstaks un pirts jeb dzemdēšanas vieta. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

31400-0
Sestdien iešu pie kundziņa,
Sestdien laba tiesas diena:
Silta pirts, mīksta slota,
Jauka kunga valodiņa.

Avots: 73b Viss no avota»
Krājums: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Klintskalns E. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Dzērbene Viss no pagasta»
Kategorija: "Kungu vārdi". Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

1021-0
Rūjenieši velna bērni
Pirtî dzied pērdamies;
Virķenieši bāleliņi
Laukâ dzied ecedami.

Avots: 59d Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Melders J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Valmieras apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Rūjiena Viss no pagasta»
Kategorija: Par dziedāšanu dažādos sevišķos atgadījumos. Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

1148-1
Pirtî auga daiļi puiši
No vecàmi izperàm;
Stallî bēri kumeliņi
Pie dzeltenas auzu siles.

Avots: 87a Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Ķilers A. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Liepas muiža (Liepā ) Viss no pagasta»
Kategorija: Kur bērns radies? Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1149-0
Kur tie dzima, gudri vīri,
Kur bērie kumeliņi?
Pirtî dzima gudri vīri
Stallî bēri kumeliņi.
Pirtî dzima gudri vīri
Zem slotiņas žagariņa;
Stallî bēri kumeliņi
Pie dzeltenas auzu siles.

Avots: 394 Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Uzāns F. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Valkas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Vidzeme, Kurzeme (un Zemgale ) Viss no pagasta»
Kategorija: Kur bērns radies? Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

34700-0
Es tev saku, tautu dēls,
Bez brunčiem negulešu,
Es negribu citu gadu
Pirtî brēkt vai, vai, vai!

Avots: 28_1 Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Sveikuls J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Rīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Nītaure, Sigulda un Cēsis Viss no pagasta»
Kategorija: Nerātnās dziesmas. Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

1147-0
Kur tie dzima (auga) staltie vīri,
Kur bērie kumeliņi?
Pirtî dzima (auga) stalti vīri,
Stallî bēri kumeliņi.

Avots: 15a Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Ķipars P. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Rīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Jaunpils (Zaubē ) Viss no pagasta»
Kategorija: Kur bērns radies? Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1168-2
Tēvs ar māti sarājàs,
Pirtî malku skaldidami:
Tēvs teic dēlu arajiņu,
Māte meitu malejiņu.
Māte tēvu uzvāreja,
Dabuj' meitu malejiņu.

Avots: 149e Viss no avota»
Krājums: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Spriņģis M. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Grobiņas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Nīca Viss no pagasta»
Kategorija: Dēls, vaj meita? Tēvam, vaj mātei palīgs? Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1147-1
Kur tie dzima (auga), stalti vīri,
Kur tie bēri kumeliņi?
Pirtî dzima (auga) stalti vīri,
Stallî bēri kumeliņi.

27185-0
Mēs paš' divi bāleliņi,
Abiem tādas līgaviņas:
Vienam salti nosaluse,
Pirtî garu salējuse;
Otram badu nomiruse,
Maizes muldu mīcidama.

Avots: 68a Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Āronu M. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Bērzone (Bērzaunē ) Viss no pagasta»
Kategorija: Dažādi atgadījumi un apcerējumi laulātu ļaužu kopdzīvē. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

23512-2
Kur ellê vīra māte,
Ka neredz staigajot?
Pirtî cepa auzu maizi,
Ar dūrèm dūredama,
Ar dūrèm dūredama,
Ar ķīļiem ķīledama.

Avots: 28_1 Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Sveikuls J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Rīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Nītaure, Sigulda un Cēsis Viss no pagasta»
Kategorija: Dažāda satura dziesmas. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1065-0
Vai, manu lielu prieku,
Ko es daudzi priecajos!
Pērn bij kāzas- trai rai rai!
Šogad pirtî- vai vai vai!

Avots: 91a Viss no avota»
Krājums: A. Bīlenšteins no Bitnera rokrakstiem Viss no krājuma»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Lubāna Viss no pagasta»
Kategorija: Grūtas sievas pienākumi; josta devītā rakstā; vēsts mātei un vecmātei. Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

34311-0
Skāde, skāde, liela skāde,
Desmit bābu pagalam!
Piecas badu nomirušas,
Mīklâ rokas sadūrušas;
Otras piecas nosalušas,
Pirtî garu salējušas.

Avots: 373 Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Rušinu B. Viss no iesūtītāja»
Pagasts: Vidzeme, Kurzeme (un Zemgale ) Viss no pagasta»
Kategorija: Šis tas. Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

17704-0
Manis dēļ, bērzu birzis,
Šovasar nelapo:
Nepēršos šâi pirtî,
Nelauzišu žagariņus;
Pēršos tautu pirtiņâ,
Tur lauzišu žagariņus.

Avots: 100 Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Zaļaiskalns J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Rāmuļi Viss no pagasta»
Kategorija: No vietām un lietām: istabas, dzirnu kambara; nama un ugunskura; klēts, ābeļu dārza; rožu dārza; kokiem pagalmā; bērzu birzes; ganībām, pieguļas; upes; parasta ceļa. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

35182-0
Nezinat jūs, ļautiņi,
Kādai pirtij gaŗam gāju:
Ādu pirts, spalvu jumts,
Miķelitis kurinaja,
Miķelitis kurinaja,
Vecà Līze garu meta.

Avots: 186a Viss no avota»
Krājums: Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļa Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Skrabju F. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Kuldīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Gaiķi Viss no pagasta»
Kategorija: Nerātnās dziesmas. Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

1146-3
Priecajàs mīļa Māŗa.
Ko ta bija atraduse?
Pirtî dzima arajins
No slotiņas zariņiem;
Stallî dzima kumelins
No dzeltena miežu salma.

Avots: 185e Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: KungsJ. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Kuldīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Lielezere (Ezerē ) Viss no pagasta»
Kategorija: Tēva un mātes prieki par jaunpiedzimušo. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1149-4
Kur tie auga, skaisti puiši,
Kur brūnie kumeliņi?
Pirtî auga skaisti puiši
No vecàmi izperàm;
Stallî brūni kumeliņi
Pie dzeltenas auzu siles.

Avots: 138a Viss no avota»
Krājums: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Ūdru A. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Valkas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Trikāta Viss no pagasta»
Kategorija: Kur bērns radies? Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

20896-0
Kur palika panāsnu
Skaistàs meitiņas?
Aizgāja pirtî
Laitities.
Viens vecs tēvits
Ūdeni briņģeja,
Viena veca māmiņa
Laititaja;
Uz vienu spiedienu
Pusdālderiša,
Uz otru, uz trešu
Veselu dālderi.

Avots: 64b Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Brammans K. Viss no iesūtītāja»
Pagasts: Valmiera Viss no pagasta»
Kategorija: Zobgalīgas joku un strīdu dziesmas un dažādi apcerējumi dažādos kāzu brīžos. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1149-3
Kur tie dzima, stipri vīri,
Kur labie kumeliņi?
Pirtî dzima stipri vīri
Zem bērziņa lapiņàm;
Stallì labi kumeliņi
Zem zaļà āboliņa.

Avots: 6c Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Priedīts J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Rīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Annas muiža (Ķēčos ) Viss no pagasta»
Kategorija: Kur bērns radies? Viss kategorijā»

20870-2
Ko, Anniņa, godajiesi?
Sen es tavu godu zinu:
Pirtî vīru noslāpeji
Ar pieciemi bērniņiem.
Lai tas vīrs, kur tas vīrs,
Kur tàs piecas dvēselites!

Avots: 28d Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Rundels Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Rīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Nītaure Viss no pagasta»
Kategorija: Zobgalīgas joku un strīdu dziesmas un dažādi apcerējumi dažādos kāzu brīžos. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

23512-3
Kur pie vella dēlu māte,
Ka neredz staigajam?
Pirtî cepa auzu maizi,
Ar ķīļiem ķīledama.
Savu galu biezu cepa,
Manu plānu plikšķinaja.

Avots: 208c Viss no avota»
Krājums: Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļa Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Rozentals P. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Ventspils apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Ēdole Viss no pagasta»
Kategorija: Dažāda satura dziesmas. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

21644-0
Tautu dēls lielijàs,
Pieci, seši brūni svārki.
Kad aizgāju, tad atradu
Vienus pašus salāpitus.
Tie lecami, tie dejami,
Tie pirts loga aizbāžami.

Avots: 274e Viss no avota»
Krājums: Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļa Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Cena M. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Jelgavas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: (Db ) Zaļā muiža (Zaļeniekos ) Viss no pagasta»
Kategorija: Panāksnieku dziesmas. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

20870-7
Visiem vīriem sievas līdza,
Kur, Didriķi, tava sieva?
Pirtî sievu aiztaisijis
Ar maziem bērniņiem.
Lai ta sieva, kur ta sieva,
Kur tàs kuslas dvēselites!

Avots: 182 Viss no avota»
Apriņķis: Aizputes apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: un Kld Leišmale, Liepāja Viss no pagasta»
Kategorija: Zobgalīgas joku un strīdu dziesmas un dažādi apcerējumi dažādos kāzu brīžos. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

20870-4
Kārlitim brālitim
Liela skāde notikuse:
Pirtî sieva noslāpuse
Ar pieciem bērniņiem.
Lai ta sieva, kur ta sieva,
Kur tas piecas dvēselites!

Avots: 235 Viss no avota»
Krājums: H. Visendorfa krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Jirjens R. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Tukuma apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Abavas muiža (Grenčos ) Viss no pagasta»
Kategorija: Zobgalīgas joku un strīdu dziesmas un dažādi apcerējumi dažādos kāzu brīžos. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

20870-1
Ai, Ansiņi, ai, bāliņi,
Ko tu biji nodomajis?
Pirtî sievu nomērdeji
Ar pieciemi bērniņiem.
Lai ta sieva, kur ta sieva,
Bet tàs piecas dvēselites!

Avots: 270c Viss no avota»
Krājums: Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļa Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Mezevskis J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Jelgavas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: (Db ) Ozolu muiža (Ozolniekos ) un Ercogu muiža (Valgundē ) Viss no pagasta»
Kategorija: Zobgalīgas joku un strīdu dziesmas un dažādi apcerējumi dažādos kāzu brīžos. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

1149-1
Kur tie dzima (auga), gudri vīri,
Kur bērie kumeliņi?
Pirtî dzima (auga) gudri vīri
No bērziņa žagariņa;
Stallî bēri kumeliņi
No auziņu sēnalàm.

Avots: 407a Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Dreimaņu P. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Daugavpils (Dvinskas) apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Krustpils Viss no pagasta»
Kategorija: Kur bērns radies? Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

15649-0
Sen dzirdeju, nu redzeju
To teicamu tēva dēlu:
Tēva dēls nemāceja
Karotiti pataisit.
Pieci gadi sataisija
Vienu pašu karotiti,
Cūkàm draņķa smeļamo,
Pirtî gara metamo.

Avots: 246b Viss no avota»
Krājums: v Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Hofmans A. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Tukuma apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Lestene Viss no pagasta»
Kategorija: Apdziedāšana un zobgalība dažādos precību brīžos un atgadījumos. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

20870-5
Tas Jurits kāzâs nāca,
Mājâs grēku padarijis:
Pirtî sievu noslāpejis
Ar pieciemi bērniņiem.
Lai ta sieva, kur ta sieva,
Kur tàs piecas dvēselites.

Avots: 281b Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Vulfs J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Jelgavas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: (Db ) Ūziņi (Jēkabniekos ) Viss no pagasta»
Kategorija: Zobgalīgas joku un strīdu dziesmas un dažādi apcerējumi dažādos kāzu brīžos. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

25989-0
Tautu dēlis lielijàs,
Pieci, seši brūni svārki;
Kad aizgāju, tad atradu
Vienus vecus salāpitus;
Tie tēvam, tie dēlam,
Tie pirts loga aizbāžam.

Avots: 216b Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Dinsbergs K. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Ventspils apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Ventspils Viss no pagasta»
Kategorija: Iedzīve, turība, vaj trūcība vispār. Viss kategorijā»

20870-6
Tu, Mārtiņ, šurp atnāci,
Tev slaviņa pakaļâ:
Pirtî sievu aiztaisiji
Ar pieciemi bērniņiem.
Lai ta sieva, kur ta sieva,
Ko tàs piecas dvēselites!

Avots: 174e Viss no avota»
Krājums: H. Visendorfa krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Taupmans J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Aizputes apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Rudbarži Viss no pagasta»
Kategorija: Zobgalīgas joku un strīdu dziesmas un dažādi apcerējumi dažādos kāzu brīžos. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

20870-0
Ko, Pēteri, godejies?
Sen es tavu godu zinu:
Pirtî sievu noslāpeji
Ar pieciem bērniņiem.
Lai ta sieva, ko ta sieva,
Kur tàs piecas dvēselites!

Avots: 75b Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Blaus P. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Cēsu apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Ērgļi Viss no pagasta»
Kategorija: Zobgalīgas joku un strīdu dziesmas un dažādi apcerējumi dažādos kāzu brīžos. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

34630-1
Es izgāju grāvu grāvus,
Tāda grāva neredzeju,
Tāda grāva neredzeju,
Ka tâi pirts palejâ.
Tur es cirtu vīksnas lokus,
Tur ozola balzoniņus,
Tur ielaidu kumeliņu
Zāļainâ laidarâ.

Avots: 141 Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Tauriņš J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Valkas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Vijciems Viss no pagasta»
Kategorija: Nerātnās dziesmas. Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

26414-7
Vāri, māte, biezu putru,
Pildi manu vēderiņu!
Tik es badu nenosprāgu
Tàs māsiņas panākstôs:
Sūra zupe, jēla gaļa,
Pirtî cepta auzu maize.

Avots: 145a Viss no avota»
Krājums: Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļa Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Ezers J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Grobiņas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Krote, Bunka Viss no pagasta»
Kategorija: Panāksnieki sūdzās par izsalkumu un sliktu mielošanu tautās. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

33844-5
Man māmiņa šautru meta,
Es iebēgu lejiņâ,
Es iebēgu lejiņâ
Ziedupites maliņâ.
Ziedupites maliņâ
Zelta pirts kurejàs,
Zelta pirts kurejàs,
Dieva dēli kūrejiņi,
Dieva dēli kūrejiņi,
Saules meita pērajiņa,
Saules meita pērajiņa,
Auseklitis garu lēja,
Auseklitis garu lēja,
Ar sudraba biķeriti.
Es tev lūdzu Ausekliti,
Lej pazaru? siltumiņu,
Lai ta mana neizkusa
Zelta slota vēcanot.

Avots: 18 Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Bajars J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Rīgas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Kliģene (Zaubē ), Meņģele, Plātere Viss no pagasta»
Kategorija: Saule, Mēness, Auseklis, zvaigznes. Dieva dēli un Saules meitas. Viss kategorijā»

Skatīt variācijas

2613-2
Cīruli, vīruli, kad ņemsi sievu?
-Pavasar, tad ņemšu cielavas meitu,
Cielavas meitiņu mellaciti.
"Nedošu, nedošu, kam tu lamaji,
Kam manu meitiņu mellaci sauci."
-Kas to dzirdeja, ka es lamaju?
"Es pate dzirdeju pirts pakaļâ".

Avots: 216b Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Dinsbergs K. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Ventspils apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Ventspils Viss no pagasta»
Kategorija: Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli, Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

15705-1
Es vecam brūtganam
Pirtî gultu pataisiju,
Pirtî gultu pataisiju
Uz vecàm ecešàm.
Divi kārtas ērkšķu liku,
Trešo smalku adatiņu.
Es apsedzu vecu vīru
Ar vecàm pažagàm.
Es pie viņa piegulos
Kà pie vecas rutku bedres.
Es jaunam puisenam
Klētî gultu pataisiju,
Klētî gultu pataisiju
No mīkstiemi spilveniem,
No mīkstiemi spilveniemi,
No baltiemi palagiem.
Es apsedzu jaunu zēnu
Ar mīkstàm villainèm.
Es pie viņa piegulos,
Kà saulite mirdzedama,
Kà saulite mirdzedama,
Kà lapiņa čabedama.

Avots: 290l Viss no avota»
Krājums: Barona un Brīvzemnieka krājums Viss no krājuma»
Iesūtītājs: Līdaku J. Viss no iesūtītāja»
Apriņķis: Bauskas apr. Viss no apriņķa»
Pagasts: Lieliecava (lecavā ) Viss no pagasta»
Kategorija: Dažādas dziesmas un apcerējumi, kas zīmējās un precībām. Viss kategorijā»

Skatīt variācijasSkatīt attēlu

33844-4
Māte mani kult gribeja,
Es noteku lejiņâ,
Es noteku lejiņâ
Pie kuplaja ozoliņa.
Gar kuplaju ozoliņu
Sudrabiņa upe tek,
Sudrabiņa upe tek
Deviņàm(i) attekàm.
Devitâ attekâ
Dieva dēls pirti dara (taisa),
Dieva dēls pirti dara (taisa),
Zelta spāres spāredams,
Zelta spāres spāredams,
Zelta sūnas sūnodams.
Saules meita pirtî gāja,
Zelta slota padusê,
Zelta slota padusê,
Zīda reklis azotê.
Zvaigznes nesa ūdentiņu
Ar dimanta kausiņiem.
Mēnestiņš garu meta
Ar sudraba biķeriti,
Salda piena garu meta,
Vīnâ slotu slapinaja.
Met, Mēnesi, pamazam,
Lai nelūst zelta zari,
Lai nelūst zelta zari,
Lai dabù Dieva dēls?.


Uz lapas sākumu

 
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .